●●●  Lidmaatskap
  

Vereistes vir lidmaatskap van die Bovelder Bees Studiegroep

Persoonlike Vereistes:

      n Toegewyde persoon met n passie vir beesboerdery en die Bovelder ras in besonder.
      n Boer wat sy vertroue in die Bovelder as saamgestelde ras plaas en bereid is om n positiewe bydrae te lewer tot die uitbou van die ras as een van die mees funksioneel
        doeltreffende rasse in die RSA.
      Iemand wat voortdurend streef om te verbeter , deur by ander te leer en ook goeie inligting te deel.
      Iemand wat n eerlike aanbieding kan maak en die integriteit van sy produk sal beskerm.

Algemene Vereistes:
      Kuddeklas van alle vroulike diere moet ondergaan word.
      Keuring van alle bulle in die opgradering na die Bovelder is ononderhandelbaar.
      Rekordhouding van individuele diere en deurlopende byhouding van produksie data word sterk aanbeveel.
      Prestasie toetsing is n vereiste vir deelname aan veilings.
      Diere in die kudde moet fenotipies geskik geag word om as Bovelder basisdiere geklassifiseer te word.
      Slegs goedgekeurde bulle mag in die kudde gebruik word.
      Infusie mag slegs met die goedkeuring van Dr. At Viljoen en of die Bestuur gedoen word.
      Alle nageslag diere moet aan die minimum genotipiese en fenotipiese standaarde voldoen, om in aanmerking te kom vir opvolg generasies.
      Die neergelegde teel- en bestuursriglyne moet nougeset toegepas word.
      Geen lid mag veilings onder die vaandel van die Boveldernaam hou, sonder die toestemming van Bestuur nie.
      Fasiliteite soos hanteringsgeriewe en n skaal moet in plek gesit word.
      Hoe keurings standaarde sal by alle lede gehandhaaf word.
      Deelname aan groepsaktiwiteite soos veilings, aankope, ledevergaderings en besoeke aan mede telers moet hoog aangeslaan word, omdat dit n saambindende faktor is.
      Betalings vir dienste soos o.a veilings en bemarking, asook ledegelde word in goeder trou gedoen.

    
 
 
    

  Die Bovelder Studiegroep
  Diere te Koop
  Lede

  Paul van Niekerk: 058 924 0755
  Dr Chris Nel: 083 654 9638
  Madeleine Nel: 084 428 9463

  2015 -2018 Bovelder Studiegroep
  Webblad Terme & Voorwaardes